Sabtu, 11 Juni 2011

SIAPAKAH SYEIKH ABDUL QADIR AL-JAILANI ??SIAPAKAH SYEIKH ABDUL QADIR AL-JAILANI ??


-----------------------------------------:

Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang 'alim di Baghdad. Biaografi
beliau dimuat dalam Kitab Adz Dzail 'Ala Thabaqil Hanabilah I/301-390, nomor
134, karya Imam Ibnu Rajab Al Hambali. Buku ini belum diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia. Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwa Syeikh Abdul Qadir Al
Jailani lahir pada tahun 490/471 H di kota Jailan atau disebut juga dengan
Kailan. Sehingga diakhir nama beliau ditambahkan kata Al Jailani atau Al
Kailani atau juga Al Jiliy. Wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib,
pada tanggal 9 Rabi'ul Akhir tahun 561 H di daerah Babul Azaj. Beliau
meninggalkan tanah kelahiran, dan merantau ke Baghdad pada saat beliau masih
muda. Di Baghdad belajar kepada beberapa orang ulama' seperti Ibnu Aqil,
Abul Khatthat, Abul Husein Al Farra' dan juga Abu Sa'ad Al Muharrimi. Beliau
belajar sehingga mampu menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga
perbedaan-perbedaan pendapat para ulama'. Suatu ketika Abu Sa'ad Al
Mukharrimi membangun sekolah kecil-kecilan di daerah yang bernama Babul
Azaj. Pengelolaan sekolah ini diserahkan sepenuhnya kepada Syeikh Abdul
Qadir Al Jailani. Beliau mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh.
Bermukim disana sambil memberikan nasehat kepada orang-orang yang ada
tersebut. Banyak sudah orang yang bertaubat demi mendengar nasehat beliau.
Banyak orang yang bersimpati kepada beliau, lalu datang ke sekolah beliau.
Sehingga sekolah itu tidak kuat menampungnya. Maka, diadakan perluasan.
Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama' terkenal. Seperti Al Hafidz
Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam. Juga
Syeikh Qudamah penyusun kitab figh terkenal Al Mughni.

Syeikh Ibnu Qudamah rahimahullah ketika ditanya tentang Syeikh Abdul Qadir,
beliau menjawab, " kami sempat berjumpa dengan beliau di akhir masa
kehidupannya. Beliau menempatkan kami di sekolahnya. Beliau sangat perhatian
terhadap kami. Kadang beliau mengutus putra beliau yang bernama Yahya untuk
menyalakan lampu buat kami. Beliau senantiasa menjadi imam dalam shalat
fardhu." Syeikh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama beliau selama satu bulan
sembilan hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syeikh Abdul
Qadir Al Jailani sampai beliau meninggal dunia. 1) Beliau adalah seorang
'alim. Beraqidah Ahlu Sunnah, mengikuti jalan Salafush Shalih. Dikenal
banyak memiliki karamah-karamah. Tetapi banyak (pula) orang yang
membuat-buat kedustaan atas nama beliau. Kedustaan itu baik berupa
kisah-kisah, perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, "thariqah" yang berbeda
dengan jalan Rasulullah, para sahabatnya, dan lainnya. Diantara perkataan
Imam Ibnu Rajab ialah, " Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang yang
diagungkan pada masanya. Diagungkan oleh banyak para syeikh, baik 'ulama dan
para ahli zuhud. Beliau banyak memiliki keutamaan dan karamah. Tetapi ada
seorang yang bernama Al Muqri' Abul Hasan Asy Syathnufi Al Mishri ( orang
Mesir ) 2)  mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan Syeikh Abdul
Qadir Al Jailani dalam tiga jilid kitab. Dia telah menulis perkara-perkara
yang aneh dan besar ( kebohongannya ). Cukuplah seorang itu berdusta, jika
dia menceritakan yang dia dengar. Aku telah melihat sebagian kitab ini,
tetapi hatiku tidak tentram untuk beregang dengannya, sehingga aku
meriwayatkan apa yang ada di dalamnya. Kecuali kisah-kisah yang telah
mansyhur dan terkenal dari selain kitab ini. Karena kitab ini banyak berisi
riwayat dari orang-orang yang tidak dikenal. Juga terdapat perkara-perkara
yang jauh ( dari agama dan akal ), kesesatan-kesesatan, dakwaan-dakwaan dan
perkataan yang batil tidak berbatas.3)  semua itu tidak pantas dinisbatkan
kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah. Kemudian aku dapatkan
bahwa Al Kamal Ja'far Al Adfwi4)  telah menyebutkan, bahwa Asy Syath-nufi
sendiri tertuduh berdusta atas kisah-kisah yang diriwayatkannya dalam kitab
ini."5)   Imam Ibnu Rajab juga berkata, " Syeikh Abdul Qadir Al Jailani
rahimahullah memiliki pendapat memiliki pendapat yang bagus dalam masalah
tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu ma'rifat yang sesuai dengan
sunnah. Beliau memiliki kitab Al Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq, kitab yang
terkenal. Beliau juga mempunyai kitab Futuhul Ghaib. Murid-muridnya
mengumpulkan perkara-perkara yang berkaitan dengan nasehat dari
majelis-majelis beliau. Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia
berpegang dengan sunnah. Beliau membantah dengan keras terhadap orang-orang
yang menyelisihi sunnah ." Syeikh Abdul Qadir Al Jailani menyatakan dalam
kitabnya, Al Ghunyah, " Dia ( Allah ) di arah atas, berada diatas 'arsyNya,
meliputi seluruh kerajaanNya. IlmuNya meliputi segala sesuatu." Kemudian
beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadist-hadist, lalu berkata " Sepantasnya
menetapkan sifat istiwa' ( Allah berada diatas 'arsyNya ) tanpa takwil (
menyimpangkan kepada makna lain ). Dan hal itu merupakan istiwa' dzat Allah
diatas arsys."6) Ali bin Idris pernah bertanya kepada Syeikh Abdul Qadir Al
Jailani, " Wahai tuanku, apakah Allah memiliki wali ( kekasih ) yang tidak
berada di atas aqidah ( Imam ) Ahmad bin Hambal?" Maka beliau menjawab, "
Tidak pernah ada dan tidak akan ada."7)

Perkataan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani tersebut juga dinukilkan oleh
Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al Istiqamah I/86. Semua itu
menunjukkan kelurusan aqidahnya dan penghormatan beliau terhadap manhaj
Salaf.

Sam'ani berkata, " Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah penduduk kota
Jailan. Beliau seorang Imam bermadzhab Hambali. Menjadi guru besar madzhab
ini pada masa hidup beliau."

Imam Adz Dzahabi menyebutkan biografi Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam
Siyar A'lamin Nubala, dan menukilkan perkataan Syeikh sebagai berikut,"Lebih
dari lima ratus orang masuk Islam lewat tanganku, dan lebih dari seratus
ribu orang telah bertaubat."

Imam Adz Dzahabi menukilkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan
Syeikh Abdul Qadir yang aneh-aneh sehingga memberikan kesan seakan-akan
bekiau mengetahui hal-hal yang ghaib. Kemudian mengakhiri perkataan, "
Intinya Syeikh Abdul Qadir memiliki kedudukan yang agung. Tetapi terdapat
kritikan-kritikan terhadap sebagian perkataannya dan Allah menjanjikan (
ampunan  atas kesalahan-kesalahan orang beriman ). Namun sebagian
perkataannya merupakan kedustaan atas nama beliau."( Siyar XX/451 ).

Imam Adz Dzahabi juga berkata, " Tidak ada seorangpun para kibar masyasyeikh
yang riwayat hidup dan karamahnya lebih banyak kisah hikayat, selain Syeikh
Abdul Qadir Al Jailani, dan banyak diantara riwayat-riwayat itu yang tidak
benar bahkan ada yang mustahil terjadi ".

Syeikh Rabi' bin Hadi Al Madkhali berkata dalam kitabnya, Al Haddul Fashil,
hal.136, " Aku telah mendapatkan aqidah beliau  ( Syeikh Abdul Qadir Al
Jailani ) didalam kitabnya yang bernama Al Ghunyah.8)  Maka aku mengetahui
dia sebagai seorang Salafi. Beliau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat
Allah dan aqidah-aqidah lainnya di atas manhaj Salaf. Beliau juga membantah
kelompok-kelompok Syi'ah, Rafidhah, Jahmiyyah, Jabariyyah, Salimiyah, dan
kelompok lainnya dengan manhaj Salaf."9)

Inilah tentang beliau secara ringkas. Seorang 'alim Salafi, Sunni, tetapi
banyak orang yang menyanjung dan membuat kedustaan atas nama beliau.
Sedangkan beliau berlepas diri dari semua kebohongan itu. Wallahu a'lam
bishshawwab.

Kesimpulannya beliau adalah seorang 'ulama besar. Apabila sekarang ini
banyak kaum muslimin menyanjung-nyanjungnya dan mencintainya, maka suatu
kewajaran. Bahkan suatu keharusan. Akan tetapi kalau meninggi-ninggikan
derajat beliau di atas Rasulullah n, maka hal ini merupakan kekeliruan.
Karena Rasulullah n adalah rasul yang paling mulia diantara para nabi dan
rasul. Derajatnya tidak akan terkalahkan disisi Allah oleh manusia manapun.

Adapun sebagian kaum muslimin yang menjadikan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani
sebagai wasilah ( perantara ) dalam do'a mereka. Berkeyakinan bahwa do'a
seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah, kecuali dengan perantaranya. Ini
juga merupakan kesesatan. Menjadikan orang yang meningal sebagai perantara,
maka tidak ada syari'atnya dan ini diharamkan. Apalagi kalau ada orang yang
berdo'a kepada beliau. Ini adalah sebuah kesyirikan besar. Sebab do'a
merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak diberikan kepada selain Allah.
Allah melarang mahluknya berdo'a kepada selain Allah,Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah.

Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya

Disamping ( menyembah ) Allah.

( QS. Al-Jin : 18 )Jadi sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk memperlakukan para
'ulama dengan sebaik mungkin, namun tetap dalam batas-batas yang telah
ditetapkan syari'ah.

Akhirnya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita
sehingga tidak tersesat dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini.

Wallahu a'lam bishshawab.

1)     Siyar A'lamin Nubala XX/442

2)     Nama lengkapnya adalah Ali Ibnu Yusuf bin Jarir Al Lakh-mi Asy
Syath-Nufi. Lahir di Kairo tahun 640 H, meninggal tahun 713 H. Dia dituduh
berdusta dan tidak bertemu dengan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani.

3)     Seperti kisah Syeikh Abdul Qadir menghidupkan ayam yang telah mati,
dan sebagainya.

4)     Nama lengkapnya ialah Ja'far bin Tsa'lab bin Ja'far bin Ali bin
Muthahhar bin Naufal Al Adfawi. Seoarang 'ulama bermadzhab Syafi'i.
Dilahirkan pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 685 H. Wafat tahun 748 H di
Kairo. Biografi beliau dimuat oleh Al Hafidz di dalam kitan Ad Durarul
Kaminah, biografi nomor 1452.

5)     Dinukil dari kitab At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal.
509, karya Syeikh Abdul Qadir bin Habibullah As Sindi, Penerbit Darul Manar,
Cet. II, 8 Dzulqa'dah 1415 H / 8 April 1995 M.

6)     At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 515.

7)     At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 516.

8)     Lihat kitab Al-Ghunyah I/83-94.

9) At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 509, karya Syeikh Abdul
Qadir bin Habibullah As Sindi, Penerbit Darul Manar, Cet. II, 8 Dzulqa'dah
1415 H / 8 April 1995 M.

-----------------------------------------------------------------
Majalah Assunnah Edisi 07/Tahun VI/1423H/2002M
-----------------------------------------------------------------

Ummi Kulsum binti Muhamad Rosululloh

Jejak
UMMU KULTSUM Binti Rasulullah SAW


Ummu Kultsum adalah anak ketiga pasangan Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwaylid. Dibesarkan oleh orang tua seperti Muhammad SAW dan Khadijah di dalam keluarga terbaik pada masanya, membentuk Ummu Kultsum menjadi seorang gadis berbudi luhur.
 Tak terlalu banyak catatan sejarah merekam sisi kehidupannya sesuai dengan baris kehidupannya yang tidak begitu panjang. Namun lintasan hidupnya telah mengisi hari-hari indah orang-orang terbaik di masanya pula.
 Ummu kultsum menikah sebelum ayahnya diangkat menjadi Rasul. Seperti Ruqayyah kakaknya, ia juga menikah dengan anak Abu Lahab, kerabatnya dari pihak ayah. Suaminya adalah Utaybah bin Abu Lahab bin Abdul Muthallib. Perkawinannya dengan Utaybah tidak berlangsung lama. Mereka berpisah setelah Abu Lahab meminta Utaybah menceraikannya.
 Saat itu Abu Lahab tersinggung dengan turunnya ayat pertama surat al Lahab : "Maka celakalah kedua tangan Abu Lahab".Setelah mendengar ayat yang mengecamnya itu, dengan amarah yang membakar hatinya Abu lahab berkata kepada Utaybah, " Kepalaku tidak halal bagi kepalamu sebelum engkau ceraikan puteri Nabi."
 Menghadapi ancaman seperti itu, Utaybah akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Ummu Kultsum. Ummu Kultsum kembali ke rumah orang tuanya. Ia masuk Islam bersama ibu dan saudara-saudaranya. Setelah ayahnya hijrah ke Madinah, Ummu Kultsum beserta keluarganya dengan perjuangan yang berat menyusul ke Madinah. Kemudian mereka semua menetap di sana.
 Tujuh belas bulan setelah hijrah, Ruqayyah, kakak Ummu Kultsum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan meninggal dunia. Kematiannya bersamaan dengan tersiarnya berita kemenangan kaum muslimin di Badar. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di medan perang Badar. Beberapa bulan berselang, bulan Rabi’al awwal tahun ke 3 hijrah, Utsman bin Affan melamar Ummu Kultsum. Lamaran Utsman disetujui Rasulullah. Utsman bin Affan adalah sahabat yang memiliki tempat khusus di hati Rasulullah. Hal ini tergambar dari sabdanya: Seandainya aku memiliki sepuluh (anak perempuan), maka aku akan menikahkan mereka dengan Utsman bin Affan. Diantara sifat-sifat Utsman yang disukai Rasulullah adalah penuh kasih sayang, saleh, pengabdiannya tulus serta memiliki kekhusu’an yang mendalam kepada Allah SWT. Menurut Abdullah bin Umar, Utsmanlah yang dimaksud Allah SWT dalam firman-Nya pada surat az Zumar ayat 9: "(Apakah kalian yang lebih beruntung hai orang-orang musyrik) Ataukah orang yang beribadah di tengah malam dengan sujud dan berdiri, disebabkan karena takutnya kepada (siksa) akhirat, dan harapannya akan rahmat Rabnya …"
 Ummu Kultsum dan Utsman berumah tangga selama lebih kurang enam tahun tanpa dikarunia anak. Pada bulan Sya’ban tahun ke 9 hijrah, Ummu Kultsum meninggal dunia. Sementara Utsman dipanjangkan usianya oleh Allah SWT hingga berusia 80 tahun.
 Mengenai saat kematiannya, Asma’ binti Umays berkata," Aku dan Shafiyah binti Abdul Muthalib memandikan jenazah Ummu Kultsum binti Rasulullah. Aku membaringkannya di sebuah keranda yang terbuat dari batang pohon palem baru dipotong yang kupesan, dan aku juga yang memakamkannya."
 Setelah jenazahnya siap dimakamkan dan liang lahat telah digali, dengan berlinang airmata Rasulullah duduk diatas kuburan Ummu Kultsum. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Fadhil bin Abbas dan Usamah bin Zayd turun untuk menguburkannya. Sekali lagi, Rasulullah kehilangan orang yang dicintainya.

Rabu, 18 Mei 2011

Jumat, 13 Mei 2011

Profil SMK YASBU Al-Qomariyah

Sarana pendidikan formal yang produktif yang berbasis kompetensi dibidang kejuruan teknik iformatikan dan teknik otomotif yang berlandaskan etika, moral dan profesi serta berwawasan profesionalisme menuju pembangunan dunia usaha, industri yang dinamis dan berkelanjutan.
Untuk mengimplementasikan visi SMK Sodonghilir Yayasan Bina Ummat Al-Qomariyah diatas, dibutuhkan misi untuk mewujudkannya visinya secara efektif dan tepat guna adalah sebagai berikut :
  1. Membentuk anak bangsa yang berakhlakul karimah dan bermoral serta berbudi pekerti yang tinggi;
  2. Membentuk anak bangsa berwawasan keilmuan dan keahlian yang berkwalitas;
  3. Memotifasi anak bangsa masa depan yang produktif, aktif, kreatif serta dinamis;
  4. Memiliki wawasan kewirausahaan yang luas dan bertanggung jawab khususnya dibidang kejuruan teknik;
  5. Memiliki kesiapan berkompetensi dalam dunia usaha;
  6. Mampu menempati tempat strategis dibidang ketenaga kerjaan ditingkat menengah dan sanggup berkompetensi secara dini dibidang teknologi informatika dan otomotif dalam mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri saat ini.